• Καλλιρρόης 23 (Sales Of.) & Καλλιρρόης 97 (Operation Of.) , Αθήνα
  • info@allsafe.gr
  • Ωράριο Λειτουργίας 09:00 – 18:00

1. Εισαγωγή
Ο δικτυακός τόπος www.allsafe.gr (εφεξής «η Ιστοσελίδα») λειτουργεί υπό την διαχείριση της εταιρείας με την επωνυμία «ALLSAFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ Ι.Κ.Ε» και διακριτικό τίτλο «ALLSAFE Ι.Κ.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Καλλιρόης αρ. 23 (εφεξής «η ALLSAFE»). Θα θέλαμε καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε που επισκεφτήκατε την ιστοσελίδα μας και να σας πληροφορήσουμε ότι η χρήση της Ιστοσελίδας συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους σας των παρακάτω όρων, τους οποίους παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά. Αν, μετά την ανάγνωση των όρων, συνεχίζετε την πρόσβαση και την σύνδεσή σας στην Ιστοσελίδα τότε τεκμαίρεται η πλήρης και χωρίς καμία επιφύλαξη αποδοχής σας του συνόλου των γενικών όρων και προϋποθέσεων της Ιστοσελίδας.
Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής κάθε στοιχείου της Ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.

2. Περιεχόμενο
Η ALLSAFE παρέχει υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης ως ασφαλιστικός πράκτορας και ως συντονιστής ασφαλιστικών πρακτόρων και εντός αυτού του πλαισίου δημιουργήσαμε την Ιστοσελίδα με σκοπό την παροχή πληροφοριών στους χρήστες της Ιστοσελίδας σχετικά με τις παρεχόμενες από εμάς υπηρεσίες.
Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας έχει μόνο ενημερωτικό και σε καμία περίπτωση δεσμευτικό σκοπό και χαρακτήρα και δεν συνιστά οποιασδήποτε μορφής ασφαλιστική ή άλλη συμβουλή ή υπηρεσία, ούτε έχει διαφημιστικό σκοπό ή προσφοράς για τις αναγραφόμενες υπηρεσίες.
Οι πληροφορίες αυτές δεν συνιστούν συμβουλές ή υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις προσωποποιημένες ανάγκες ή επιθυμίες σας και η λήψη τους δεν εγκαθιδρύει με οποιοδήποτε τρόπο καμία μεταξύ μας σχέση. Οφείλετε να μην ενεργείτε επί τη βάσει των πληροφοριών αυτών καθ’ οιονδήποτε τρόπο αλλά να αναζητάτε εξατομικευμένη επαγγελματική συμβουλή.

3. Περιορισμός Ευθύνης
Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας καθώς και οι παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω αυτής, διατίθενται «ως έχουν» και δεν παρέχουμε καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.
Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσουμε την ακρίβεια και ορθότητα των πληροφοριών και γενικά του υλικού της Ιστοσελίδας την στιγμή της ανάρτησής τους σε αυτή, αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την επικαιροποίηση ή την ακρίβεια των πληροφοριών και για τον λόγο αυτό παρακαλούμε να προβαίνετε σε επαλήθευσή τους.
Γενικότερα και κατά τον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο δεν αναλαμβάνουμε καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία ή άλλη δυσλειτουργία οποιασδήποτε φύσεως τυχόν προκληθεί άμεσα ή έμμεσα σ’ εσάς σε σχέση με την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα ή/και τη χρήση του περιεχομένου, ή μέρους αυτού της Ιστοσελίδας (όλως ενδεικτικώς αναφερομένων, ζημίας που προκληθεί από ιούς ή από επιβλαβές ή/και κακόβουλο λογισμικό που μπορεί να επηρεάσουν τον εξοπλισμό σας ή την εγκυρότητα των πληροφοριών που αποκτήσατε μέσω της Ιστοσελίδας ή για πάσης φύσεως αποφάσεις ή ενέργειες ή παραλείψεις σας που προκύπτουν από την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα ή/και τη χρήση του περιεχομένου αυτής).

4. Ευθύνη των χρηστών
Οι χρήστες υποχρεούνται να χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα αποκλειστικά και μόνο με νόμιμο τρόπο και για νόμιμους σκοπούς.
Οι χρήστες χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα με δική τους πρωτοβουλία, με δικό τους εξοπλισμό και λογισμικό και είναι αποκλειστικά αυτοί υπεύθυνοι για την προστασία του εξοπλισμού τους από ιούς, εξωτερικές απειλές και επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένης και της προστασίας από λοιπό κακόβουλο λογισμικό.

5. Πνευματικά Δικαιώματα / Δικαιώματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
Η Ιστοσελίδα και το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: εμπορικά σήματα, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα, λογισμικό, πληροφοριακό υλικό, δεδομένα, φωτογραφικό υλικό, γραφικά, απεικονίσεις, κλπ.) αποτελεί αντικείμενο πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της ALLSAFE και προστατεύεται από το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ενδέχεται η Ιστοσελίδα να περιέχει επιμέρους υλικό, το οποίο είναι πνευματική ιδιοκτησία τρίτων (π.χ. ασφαλιστικών εταιρειών).
Είναι παράνομη η με οποιονδήποτε τρόπο αντιγραφή, αναπαραγωγή, ή τροποποίηση, μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου της Ιστοσελίδας καθώς ή η χρήση του σε άλλες ιστοσελίδες χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση των πνευματικών ιδιοκτητών. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου της Ιστοσελίδας μόνο για προσωπική χρήση. Επισημαίνεται ότι η εξαίρεση αυτή δεν σημαίνει την καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας σε οποιονδήποτε. Η άδεια αυτή δεν εκτείνεται σε οποιοδήποτε τυχόν υλικό τρίτου στην Ιστοσελίδα.

6. Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (links)
Η Ιστοσελίδα δύναται να περιέχει εξωτερικούς συνδέσμους (links) για την καλύτερη ενημέρωσή και διευκόλυνσή σας. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα, τη γνησιότητα του περιεχομένου καθώς και για το ίδιο το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες, λειτουργία ή αποδοτικότητα όλων των εξωτερικών συνδέσμων και των ανεξάρτητων δικτυακών τόπων που τυχόν χρησιμοποιούνται ή/και περιέχονται στην Ιστοσελίδα, ούτε εγγυόμαστε τη διαθεσιμότητά τους ή την ασφάλεια που παρέχουν σχετικά με ιούς ή άλλες κακόβουλες ενέργειες ή τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα προσωπικά σας δεδομένα σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Κατά συνέπεια η μετάβασή σας σε αυτούς πραγματοποιείται με δική σας ευθύνη. Το δε περιεχόμενό τους δεν μας δεσμεύει κατά οποιονδήποτε τρόπο, ενώ οποιαδήποτε παραπομπή ή αναφορά σε αυτές τις ιστοσελίδες μέσω της Ιστοσελίδας δεν συνιστά, ούτε θα πρέπει να θεωρείται, ως έγκριση ή ανεπιφύλακτη σύσταση χρήσης ή αποδοχή των ιστοσελίδων αυτών.

7. Social Plugins
Στην Ιστοσελίδα χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα Social Plugins κοινωνικών δικτύων – Social Media (π.χ. Facebook, Twitter, κλπ). Όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα, τα πεδία αυτά είναι απενεργοποιημένα, δηλαδή δεν αποστέλλουν δεδομένα στα αντίστοιχα κοινωνικά δίκτυα. Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα πεδία, πρέπει να τα ενεργοποιήσετε. Το πεδίο θα παραμείνει ενεργό έως ότου εσείς το απενεργοποιήσετε. Tα αναφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο (links) καθώς και όλοι οι όροι του παρόντος ισχύουν και αναφορικά με την διασύνδεσή σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσω της Ιστοσελίδας.

8. Προσωπικά Δεδομένα
Σεβόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας και για τον λόγο αυτό καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας αυτών. Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλώ ανατρέξτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

9. Cookies
Η Ιστοσελίδα μας ενδεχομένως να διαθέτει cookies. Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλώ ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies.

10. Λοιποί Όροι
Εάν κάποια διάταξη των παρόντων όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων, οι οποίοι παραμένουν σε ισχύ.
Καμία τροποποίηση των παρόντων όρων δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα τους, εάν δεν έχει ενσωματωθεί εμφανώς στο σχετικό τμήμα της Ιστοσελίδας («Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας»).

11. Διαθεσιμότητα Ιστοσελίδας
Λαμβάνουμε κάθε μέριμνα, στα πλαίσια του δυνατού, για την επί εικοσιτετραώρου βάσεως διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας. Ωστόσο, δεν φέρουμε οιαδήποτε ευθύνη αν η πρόσβαση στην ιστοσελίδα καταστεί αδύνατη σε οποιαδήποτε στιγμή ή για οποιαδήποτε χρονική περίοδο και για οποιονδήποτε λόγο και αιτία. Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μπορεί να ανασταλεί προσωρινά για λόγους συντήρησης ή επιδιόρθωσης των προβλημάτων του συστήματος.

12. Εφαρμοστέο δίκαιο – Αρμοδιότητα
Η Ιστοσελίδα δημιουργήθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Για όλες τις διαφορές που σχετίζονται με τη χρήση, την εκτέλεση, την ερμηνεία ή το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση κάθε τυχόν διαφοράς σχετικά με τους παρόντες Όρους Χρήσης ορίζονται τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Είσοδος
Συνεργατών
Αίτηση
Συνεργασίας